Điều khoản và điều kiện

I. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

   1. Quan Hệ Hợp Đồng

       Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) điều chỉnh việc bạn, một cá nhân từ nước CHXHCN Việt Nam, truy cập hoặc sử    dụng các ứng dụng, trang web, nội dung, sản phẩm và dịch vụ (“Dịch vụ”) của RONG VIET APP, một Công ty cổ phần tư nhân thành lập ở Việt Nam, có văn phòng tại 122 Phan Xích Long, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM, Việt Nam. Giấy phép đăng ký tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM, số
VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.
Việc tiếp cận và sử dụng các Dịch vụ của bạn đã cấu thành sự chấp nhận chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này, sự ràng buộc này sẽ thiết lập mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và RONG VIET APP. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn sẽ không có quyền truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ. Các Điều khoản này sẽ thay thế cho các thỏa thuận hoặc hợp đồng trước đây của bạn. Rồng Việt App có thể ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào liên quan đến bạn, hoặc nói chung là ngừng cung cấp hoặc từ chối quyền truy cập đến các Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.
Các điều khoản bổ sung có thể được áp dụng cho các Dịch vụ nhất định, chẳng hạn như các chính sách cho một sự kiện, hoạt động hoặc khuyến mãi cụ thể, và các điều khoản bổ sung này sẽ được tiết lộ cho bạn liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung được thêm vào, và sẽ được coi là một phần của, các Điều khoản dành cho các mục đích của Dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng hơn các Điều khoản này trong trường hợp có xung đột liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng.
       RONG VIET APP có thể sửa đổi các Điều khoản liên quan đến các Dịch vụ tùy từng thời điểm. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực khi RONG VIET APP đăng các Điều khoản được cập nhật tại vị trí này hoặc các chính sách sửa đổi hoặc các điều khoản bổ sung về Dịch vụ áp dụng. Nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ sau các bài đăng này, nghĩa là bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản đã được sửa đổi.
      Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến các Dịch vụ của chúng tôi được quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư của RONG VIET APP tại https://www.rongvietapp.com

   2. Các Dịch Vụ
       Các Dịch vụ tạo thành một nền tảng công nghệ cho phép người dùng sử dụng các ứng dụng di động của RONG VIET APP hoặc các trang web được Rồng Việt App cung cấp như một phần của Dịch vụ (gọi chung là “Ứng dụng”) để sắp xếp và lên lịch giảng dạy các chương trình đào tạo/can thiệp với các nhà cung cấp bên thứ ba độc lập các dịch vụ này, bao gồm cả các nhà cung cấp đào âo/can thiệp bên thứ ba độc lập theo thỏa thuận với RONG VIET APP hoặc một số chi nhánh của RONG VIET APP (“Nhà cung cấp Bên Thứ ba”). Trừ khi RONG VIET APP có sự chấp thuận khác trong một thỏa thuận bằng văn bản riêng với bạn, các Dịch vụ này chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. BẠN CÔNG NHẬN RẰNG RONG VIET APP KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO/CAN THIỆP CÓ CHỨC NĂNG NHƯ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO/CAN THIỆP VÀ TẤT CẢ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO/CAN THIỆP ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI NHÀ THẦU ĐỘC LẬP BÊN THỨ BA KHÔNG LÀM VIỆC CHO RONG VIET APP HOẶC BẤT KỲ CHI NHÁNH NÀO CỦA RONG VIET APP.

    Giấy Phép.
    Tùy vào việc tuân thủ theo các Điều khoản này của bạn, RONG VIET APP sẽ cấp cho bạn giấy phép hữu hạn, không độc quyền, không thể cấp giấy phép con, có thể hủy bỏ và không thể chuyển nhượng để: (i) truy cập và sử dụng các Ứng dụng trên các thiết bị cá nhân chỉ cho mục đích sử dụng Dịch vụ của bạn; và (ii) truy cập và sử dụng bất kỳ nội dung, thông tin và các tài liệu nào liên quan có thể sẵn có thông qua các Dịch vụ, chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn trong mỗi trường hợp. Mọi quyền lợi không được công nhận rõ ràng bằng văn bản này đều được RONG VIET APP và tổ chức cấp phép của RONG VIET APP bảo lưu.

    Các Giới Hạn.
    Bạn không thể: (i) xóa bỏ bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền khỏi bất kỳ phần nào của Dịch vụ; (ii) xuất bản lại, sửa đổi, tạo ra tác phẩm phái sinh dựa trên, phân phối, cấp phép, cho thuê, bán, bán lại, chuyển nhượng, trưng bày công khai, thực hiện công khai, truyền tải, truyền phát, phát sóng hoặc khai thác các Dịch vụ trừ khi được RONG VIET APP cho phép; (iii) dịch ngược, đảo ngược hoặc phân tách Dịch vụ trừ khi được luật pháp cho phép; (iv) liên kết đến, ánh xạ hoặc điều chỉnh bất kỳ phần nào của Dịch vụ; (v) gây ra hoặc khởi chạy bất kỳ chương trình hoặc câu lệnh nào với mục đích rút trích, lập chỉ mục, khảo sát, hoặc khai thác dữ liệu trong bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc khai thác quá tải hoặc cản trở các hoạt động và/hoặc chức năng của bất kỳ phần nào của Dịch vụ; hoặc (vi) cố gắng nắm được quyền truy cập trái phép hoặc gây tổn hại bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc hệ thống hoặc mạng lưới liên quan đến Dịch vụ.

    Cung Cấp Dịch Vụ.
    Bạn công nhận rằng các phần của Dịch vụ có thể được cung cấp dưới các nhãn hiệu khác nhau của RONG VIET APP hoặc tùy chọn theo yêu cầu liên quan đến dịch vụ đào tạo/can thiệp. Bạn cũng công nhận rằng các Dịch vụ có thể được cung cấp dưới các nhãn hiệu đó hoặc tùy chọn theo yêu cầu bởi hoặc liên quan đến: (i) một số các công ty con và chi nhánh của RONG VIET APP; hoặc (ii) Nhà cung cấp Bên Thứ ba độc lập, người có giấy phép điều lệ vận chuyển hoặc người có giấy phép vận chuyển tương tự, giấy ủy quyền hoặc giấy phép.

    Các Dịch Vụ và Nội Dung của Bên Thứ Ba.
    Các Dịch vụ có thể được cung cấp hoặc truy cập liên quan đến các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba (bao gồm cả quảng cáo) mà RONG VIET APP không kiểm soát. Bạn công nhận rằng các điều khoản khác nhau về sử dụng và chính sách về quyền riêng tư có thể áp dụng đối với việc sử dụng dịch vụ và nội dung của bên thứ ba. RONG VIET APP không xác nhận các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba và trong mọi trường hợp Rồng Việt App sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của các nhà cung cấp bên thứ ba đó. Ngoài ra, Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation hoặc BlackBerry Limited và/hoặc các công ty con và các chi nhánh quốc tế áp dụng của họ sẽ là bên thứ ba được hưởng lợi từ hợp đồng này nếu bạn truy cập vào các Dịch vụ này bằng cách sử dụng các Ứng dụng được phát triển cho các thiết bị di động tương ứng của Apple iOS, Android, Microsoft Windows hoặc Blackberry. Bên thụ hưởng thứ ba này không phải là các bên tham gia hợp đồng này và không chịu trách nhiệm về việc cung cấp hoặc hỗ trợ các Dịch vụ theo bất kỳ cách nào. Việc bạn truy cập các Dịch vụ bằng cách sử dụng các thiết bị này tuân theo các điều khoản được quy định trong các điều khoản dịch vụ của bên thụ hưởng thứ ba.

    Quyền Sở Hữu.
    Các Dịch vụ và tất cả các quyền trong văn bản này là tài sản của RONG VIET APP hoặc tài sản của tổ chức cấp phép của RONG VIET APP. Các Điều khoản này và việc bạn sử dụng các Dịch vụ này không thể hiện hoặc cấp cho bạn các quyền: (i) về hoặc liên quan đến các Dịch vụ này, ngoại trừ giấy phép hữu hạn đã được cấp ở trên; hoặc (ii) sử dụng hoặc tham chiếu tên công ty, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thương hiệu hoặc nhãn dịch vụ của RONG VIET APP hoặc của các tổ chức cấp phép của RONG VIET APP dưới bất kỳ hình thức nào.

   3. Sử Dụng Dịch Vụ RONG VIET APP

    Tài Khoản Người Dùng.
    Để sử dụng hầu hết các khía cạnh của Dịch vụ, bạnphải đăng ký và duy trì hoạt động một tài khoản Dịch vụ người dùng cá nhân (“Tài khoản”). Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên, hoặc đủ tuổi trưởng thành theo pháp lý trong khu vực tài phán của mình (nếu tuổi trưởng thành khác 18 tuổi), để có được một Tài khoản. Việc đăng ký tài khoản yêu cầu bạn phải gửi cho RONG VIET APP các thông tin cá nhân nhất định, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại di động của bạn và tuổi tác, cũng như tối thiểu một phương thức thanh toán hợp lệ (hoặc thẻ tín dụng hoặc đối tác thanh toán được chấp thuận). Bạn đồng ý duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật trong Tài khoản của bạn. Việc bạn không duy trì thông tin Tài khoản chính xác, đầy đủ và cập nhật, bao gồm đưa phương thức thanh toán không hợp lệ hoặc hết hạn sử dụng vào trong hồ sơ, có thể dẫn đến việc bạn sẽ không có quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này giữa bạn và RONG VIET APP. Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra trong Tài khoản của bạn, và bạn đồng ý duy trì tính an ninh và bảo mật của tên người dùng và mật khẩu Tài khoản của bạn tại mọi thời điểm. Trừ trường hợp được RONG VIET APP cho phép bằng văn bản, bạn chỉ có thể sở hữu một Tài khoản.

    Yêu Cầu và Ứng Xử của Người Dùng.
    Các dịch vụ không được cấp cho người dùng dưới 18 tuổi. Bạn không thể uỷ quyền cho bên thứ ba sử dụng Tài khoản của bạn, và bạn không được phép cho người dưới 18 tuổi nhận các dịch vụ từ Nhà cung cấp Bên Thứ ba trừ khi họ được sự đồng ý của bạn. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao Tài khoản của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc thực thể pháp lý nào khác. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng khi sử dụng các Dịch vụ, và bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp. Khi sử dụng các dịch vụ, bạn không được gây phiền toái, khó chịu, bất tiện, hoặc thiệt hại tài sản, cho các Nhà cung cấp Bên Thứ ba hoặc bất kỳ bên nào khác. Trong một số trường hợp bạn có thể được yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh quyền truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, và bạn đồng ý rằng bạn có thể bị từ chối truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nếu bạn từ chối cung cấp giấy tờ chứng minh.

    Tin Nhắn Văn Bản.
    Bằng cách tạo một Tài khoản, bạn đồng ý rằng các Dịch vụ có thể gửi cho bạn tin nhắn văn bản thông báo (SMS) như một phần của hoạt động kinh doanh thông thường của việc sử dụng các Dịch vụ. Bạn có thể chọn không nhận tin nhắn văn bản (SMS) từ RONG VIET APP bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email tới support@rongvietapp.com nêu rõ rằng bạn không còn muốn nhận các tin nhắn như vậy, cùng với số điện thoại của thiết bị di động nhận tin nhắn. Bạn công nhận rằng việc chọn không nhận các tin nhắn văn bản (SMS) có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.

    Mã Khuyến Mãi.
    RONG VIET APP có thể tuỳ ý tạo ra các mã khuyến mãi để đổi điểm tín dụng Tài khoản, hoặc các tính năng hoặc lợi ích khác liên quan đến các Dịch vụ này và/hoặc các dịch vụ của một Nhà cung cấp Bên Thứ ba, tùy thuộc vào bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà Rồng Việt App thiết lập trên cơ sở từng mã khuyến mãi (“Mã khuyến mãi”). Bạn đồng ý rằng Mã khuyến mãi: (i) phải được sử dụng cho các đối tượng và mục đích dự định, theo cách phù hợp với pháp luật; (ii) không được sao chép, bán hoặc chuyển giao theo bất kỳ cách nào, hoặc cung cấp công khai (cho dù được đăng lên theo hình thức công khai hoặc bất kỳ hình thức nào khác), trừ khi được sự cho phép của RONG VIET APP; (iii) có thể bị RONG VIET APP vô hiệu hóa bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà RONG VIET APP không phải chịu trách nhiệm; (iv) chỉ có thể được sử dụng theo các điều khoản cụ thể mà RONG VIET APP thiết lập cho Mã khuyến mãi đó; (v) không có giá trị quy đổi thành tiền mặt; và (vi) có thể hết hạn trước khi bạn sử dụng. RONG VIET APP có quyền giữ lại hoặc khấu trừ các khoản tín dụng, các tính năng hoặc lợi ích khác thu được thông qua việc sử dụng các Mã khuyến mãi của bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác trong trường hợp RONG VIET APP xác định được hoặc tin rằng việc sử dụng hoặc đổi thưởng Mã khuyến mãi có lỗi, gian lận, bất hợp pháp, hoặc vi phạm các điều khoản về Mã khuyến mãi được áp dụng hoặc các Điều khoản này.

    Nội Dung Người Dùng Cung Cấp.
    RONG VIET APP có thể tùy ý cho phép bạn gửi, tải lên, công khai hoặc cung cấp cho RONG VIET APP, thông qua các tính năng văn bản, âm thanh và/hoặc hình ảnh của Dịch vụ, các nội dung và thông tin, bao gồm các nhận xét và phản hồi liên quan đến các Dịch vụ, các yêu cầu hỗ trợ, và nộp các thông tin cho các cuộc thi và chương trình khuyến mãi (“Nội dung Người dùng”) tùy từng thời điểm. Mọi Nội dung Người dùng do bạn cung cấp vẫn là tài sản của bạn. Tuy nhiên, bằng cách cung cấp Nội dung Người dùng cho RONG VIET APP, bạn cấp cho RONG VIET APP giấy phép không có bản quyền, không thể thu hồi, chuyển nhượng, sử dụng vĩnh viễn, trên toàn thế giới, với quyền cấp giấy phép con, để sử dụng, sao chép, sửa đổi, tạo ra tác phẩm phái sinh, phân phối, công khai, thực hiện công khai, và khai thác bằng bất kỳ cách nào Nội dung Người dùng trong tất cả các định dạng và các kênh phân phối hiện tại hoặc sau đây được đưa ra (bao gồm liên quan đến các Dịch vụ và hoạt động kinh doanh của RONG VIET APP và trên các trang web và các dịch vụ của bên thứ ba), mà không cần thông báo thêm cho hoặc có được sự đồng ý của bạn, và không yêu cầu bạn hoặc bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác phải thanh toán.

    Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền tất cả các Nội dung Người dùng hoặc bạn có tất cả các quyền, giấy phép, sự chấp thuận và phát hành cần thiết để cấp cho RONG VIET APP giấy phép Nội dung Người dùng như đã nêu trên; và (ii) Nội dung Người dùng hoặc thông tin bạn nộp, tải lên, công bố hoặc cung cấp Nội dung Người dùng hoặc việc RONG VIET APP sử dụng Nội dung Người dùng như được cho phép bằng văn bản này sẽ không vi phạm, chiếm đoạt, xâm phạm tài sản trí tuệ hoặc các quyền sở hữu hoặc quyền công khai hoặc riêng tư của một bên thứ ba, hoặc dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc quy định áp dụng.

    Bạn đồng ý không cung cấp Nội dung Người dùng mang tính phỉ báng, bôi nhọ, hận thù, bạo lực, khiêu dâm, tình dục, bất hợp pháp, hoặc gây khó chịu, như được RONG VIET APP tùy ý xác định, bất kể các tài liệu này có thể được pháp luật bảo vệ hay không. RONG VIET APP có thể, nhưng không có nghĩa vụ, rà soát, theo dõi, hoặc xóa Nội dung Người dùng, theo toàn quyền quyết định của RONG VIET APP và vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước.

    Truy Cập Mạng và Thiết Bị.
    Bạn chịu trách nhiệm về việc truy cập mạng dữ liệu cần thiết để sử dụng các Dịch vụ. Mạng dữ liệu di động của bạn và mức phí nhắn tin và có thể áp dụng nếu bạn truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ từ một thiết bị không dây được kích hoạt và bạn phải chịu trách nhiệm về mức giá và phí này. Bạn chịu trách nhiệm thu thập và cập nhật phần cứng tương thích hoặc các thiết bị cần thiết để truy cập và sử dụng các Dịch vụ và Ứng dụng này và bất kỳ bản cập nhật nào. RONG VIET APP không đảm bảo rằng các Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, sẽ hoạt động trên bất kỳ phần cứng hoặc các thiết bị cụ thể nào. Ngoài ra, các Dịch vụ có thể bị trục trặc và chậm trễ vốn thường gặp trong việc sử dụng Internet và các phương tiện liên lạc điện tử.

     4. Thanh Toán
     Bạn hiểu rằng việc sử dụng các Dịch vụ có thể phát sinh chi phí cho các dịch vụ hoặc hàng hóa mà bạn nhận được từ một Nhà cung cấp Bên Thứ ba (“Phí”). Sau khi bạn nhận được dịch vụ hoặc hàng hóa thông qua việc sử dụng Dịch vụ, RONG VIET APP sẽ tạo điều kiện thanh toán các khoản Phí được áp dụng thay mặt Nhà cung cấp Bên Thứ ba như đại lý thu nhận thanh toán của Nhà cung cấp Bên Thứ ba. Thanh toán các khoản Phí theo cách này sẽ được coi như thanh toán được bạn thực hiện trực tiếp cho các Nhà cung cấp Bên Thứ ba. Các khoản Phí sẽ bao gồm thuế được áp dụng nếu có yêu cầu của pháp luật. Các khoản Phí mà bạn trả là cuối cùng và không được hoàn lại, trừ trường hợp được RONG VIET APP quyết định. Bạn vẫn có quyền yêu cầu Phí thấp hơn từ một Nhà cung cấp Bên Thứ ba cho các dịch vụ, hàng hóa nhận được từ Nhà cung cấp Bên Thứ ba tại thời điểm nhận dịch vụ, hàng hoá. Rồng Việt App sẽ phản hồi mọi yêu cầu từ Nhà cung cấp Bên Thứ ba để thay đổi Phí cho một dịch vụ hoặc hàng hóa cụ thể.


     Tất cả các khoản Phí phải trả ngay lập tức và việc thanh toán sẽ được tạo điều kiện bởi RONG VIET APP bằng cách sử dụng phương thức thanh toán ưa thích được chỉ định trong Tài khoản của bạn, sau đó RONG VIET APP sẽ gửi cho bạn một biên nhận qua email. Nếu phương thức thanh toán Tài khoản chính của bạn được xác định là đã hết hạn, không hợp lệ hoặc không thể tính phí, bạn đồng ý rằng RONG VIET APP có thể, trong vai trò là đại lý thu nhận thanh toán của Nhà cung cấp Bên Thứ ba, sử dụng phương thức thanh toán thứ hai trong Tài khoản của bạn, nếu có.

     Giữa bạn và RONG VIET APP, RONG VIET APP có quyền tùy ý thiết lập, xóa và/hoặc sửa đổi Phí đối với bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ hoặc hàng hóa nhận được thông qua việc sử dụng Dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào. Hơn nữa, bạn công nhận và đồng ý rằng Phí áp dụng tại các khu vực địa lý nhất định có thể tăng đáng kể trong thời gian nhu cầu cao. RONG VIET APP sẽ nỗ lực thông báo cho bạn về những khoản phí có thể được áp dụng, với điều kiện là bạn sẽ chịu trách nhiệm cho các khoản Phí phát sinh theo Tài khoản của bạn bất kể bạn có biết về các khoản Phí hoặc các khoản tiền đó hay không. Tùy từng thời điểm, RONG VIET APP có thể cung cấp cho người dùng nhất định các chương trình khuyến mãi và giảm giá có thể dẫn đến việc tính phí các khoản tiền khác nhau cho cùng dịch vụ hoặc hàng hóa hay các dịch vụ hoặc hàng hóa tương tự nhận được thông qua việc sử dụng các Dịch vụ này, và bạn đồng ý rằng các chương trình khuyến mãi giảm giá như vậy sẽ không liên quan đến việc bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc các khoản Phí áp dụng đối với bạn, trừ khi cũng được cung cấp cho bạn. Bạn có thể chọn hủy bỏ yêu cầu về các dịch vụ hoặc hàng hóa từ một Nhà cung cấp Bên Thứ ba bất kỳ lúc nào trước khi Nhà cung cấp Bên Thứ ba thực hiện dịch vụ, trong trường hợp này bạn có thể phải trả một khoản phí hủy bỏ dịch vụ.

     Cơ cấu thanh toán này được thiết kế để bù đắp đầy đủ cho các Nhà cung cấp Bên Thứ ba đối với các dịch vụ, hàng hóa được cung cấp. Ngoại trừ đối với dịch vụ vận đào tạo/can tiệp được yêu cầu thông qua Ứng dụng, RONG VIET APP không chỉ định bất kỳ phần nào trong thanh toán của bạn làm tiền boa hoặc tiền thưởng cho các Nhà cung cấp Bên Thứ ba. Bất kỳ tuyên bố nào của RONG VIET APP (trên trang web của RONG VIET APP, trong Ứng dụng, hoặc trong các tài liệu tiếp thị của RONG VIET APP) có mục đích nói rằng tiền boa là “tự nguyện”, “không bắt buộc” và/hoặc “được bao gồm” trong các khoản thanh toán của bạn cho các dịch vụ, hàng hóa được cung cấp không có dụng ý cho thấy rằng RONG VIET APP sẽ cung cấp bất kỳ khoản tiền bổ sung nào, ngoài những khoản mô tả ở trên, cho các Nhà cung cấp Bên Thứ ba. Bạn hiểu và đồng ý rằng, khi bạn được tùy ý cung cấp khoản thanh toán bổ sung làm khoản tiền thưởng cho bất kỳ Nhà cung cấp Bên Thứ ba nào cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc hàng hóa nhận được qua Dịch vụ này, bạn không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Tiền thưởng là tự nguyện. Sau khi bạn nhận được các dịch vụ hoặc hàng hóa qua Dịch vụ này, bạn sẽ có cơ hội đánh giá trải nghiệm của bạn và để lại phản hồi thêm về Nhà cung cấp Bên Thứ ba.

     5. Tuyên Bố Miễn Trách; Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý; Bồi Thường.

     TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH.
     CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”. RONG VIET APP KHƯỚC TỪ MỌI TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, KHÔNG ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT. NGOÀI RA, RONG VIET APP KHÔNG ĐƯA RA TUYÊN BỐ, BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM VỀ TÍNH TIN CẬY, TÍNH KỊP THỜI, CHẤT LƯỢNG, TÍNH PHÙ HỢP HOẶC SẴN CÓ CỦA CÁC DỊCH VỤ NÀY, CÁC DỊCH VỤ HOẶC HÀNG HÓA ĐƯỢC YÊU CẦU QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY, HOẶC CÁC DỊCH VỤ NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. RONG VIET APP KHÔNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, TÍNH PHÙ HỢP, AN TOÀN HOẶC NĂNG LỰC CỦA NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA. BẠN ĐỒNG Ý CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH BÊN NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NÀY VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC HÀNG HÓA ĐƯỢC YÊU CẦU NÀO CÓ LIÊN QUAN, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP.

      GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.
      RONG VIET APP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, CẢNH CÁO, TRỪNG TRỊ HOẶC HẬU QUẢ, BAO GỒM TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, TỔN THẤT VỀ DỮ LIỆU, THƯƠNG TÍCH CÁ NH N HOẶC THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, LIÊN QUAN, HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, NGAY CẢ NẾU RONG VIET APP ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NGUY CƠ CỦA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. RONG VIET APP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI, TRÁCH NHIỆM HOẶC TỔN THẤT NÀO PHÁT SINH DO: (i) VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC DỰA TRÊN CÁC DỊCH VỤ HOẶC BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ; HOẶC (ii) MỌI GIAO DỊCH HOẶC QUAN HỆ GIỮA BẠN VÀ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA, NGAY CẢ NẾU RONG VIET APP ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NGUY CƠ CỦA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. RONG VIET APP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC TRÌ HOÃN HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỘNG DO CÁC NGUYÊN NH N NẰM NGOÀI KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT CỦA RONG VIET APP. BẠN CÔNG NHẬN RẰNG NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BÊN THỨ BA CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐƯỢC YÊU CẦU QUA MỘT SỐ THƯƠNG HIỆU YÊU CẦU CÓ THỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN DÙNG CHUNG HOẶC KHÁCH HÀNG ĐỒNG CẤP VÀ CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẶC CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG MỘT CÁCH CHUYÊN NGHIỆP. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP RONG VIET APP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN LIÊN QUAN TỚI CÁC DỊCH VỤ VỀ MỌI THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ CÁC NGUYÊN NH N TỐ TỤNG KHÔNG VƯỢT QUÁ NĂM TRIỆU ĐỒNG (5,000,000 VNĐ).


      BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA RONG VIET APP ĐỂ YÊU CẦU VÀ LÊN LỊCH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO/CAN THIỆP VỚI NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA, NHƯNG BẠN ĐỒNG Ý RẰNG RONG VIET APP KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HOẶC NGHĨA VỤ VỚI BẠN LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO/CAN THIỆP ĐƯỢC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CUNG CẤP CHO BẠN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.
CÁC GIỚI HẠN VÀ TUYÊN BỐ MIỄN NHIỆM TRONG PHẦN 5 NÀY KHÔNG NHẰM GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM HOẶC THAY THẾ CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ THEO PHÁP LUẬT.

      Bồi Thường.
      Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho RONG VIET APP và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý vô hại khỏi bất kỳ và tất cả các yêu cầu bồi thường, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, và các chi phí (bao gồm chi phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) bạn sử dụng các Dịch vụ này, dịch vụ hoặc các sản phẩm nhận được thông qua việc sử dụng các Dịch vụ này; (ii) bạn phá vỡ hoặc vi phạm các Điều khoản này; (iii) RONG VIET APP sử dụng Nội dung Người dùng; hoặc (iv) bạn vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nhà cung cấp Bên Thứ ba.

     6. Luật Điều Chỉnh; Trọng Tài.
        Trừ những điều được nêu trong những Điều khoản này, những Điều khoản này sẽ được điều chỉnh một cách riêng biệt và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam, ngoại trừ các quy định về xung đột luật pháp. Công ước Bán hàng Quốc tế Vienna năm 1980 (CISG) sẽ không được áp dụng. Tuy nhiên, bất kỳ tranh chấp, xung đột hoặc tranh cãi nào phát sinh từ hoặc nhìn chung có mối liên hệ hoặc liên quan đến các Dịch vụ hoặc những Điều khoản này, bao gồm những điều liên quan tới tính hiệu lực, việc xây dựng hoặc khả năng thực hiện các Dịch vụ hoặc Thỏa thuận (bất kỳ “Tranh chấp nào”), trước hết sẽ buộc phải được đệ trình để tiến hành thủ tục hòa giải theo Quy định Hòa giải Phòng Thương mại Quốc tế (“Quy định Hòa giải ICC”). Nếu Tranh chấp nói trên không được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi yêu cầu hòa giải đã được đệ trình theo Quy định Hòa giải ICC, Tranh chấp đó có thể được giải quyết riêng và cuối cùng giải quyết bằng hình thức xét xử trọng tài theo Quy định về Trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế (“Quy định Trọng tài ICC”). Không bao gồm các quy định về Trọng tài Khẩn cấp theo Quy tắc ICC. Tranh chấp sẽ được giải quyết bởi một (1) trọng tài được chỉ định theo Quy định ICC. Địa điểm cơ quan hòa giải và trọng tài sẽ là Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam - VIAC. Ngôn ngữ hòa giải và/hoặc trọng tài sẽ là tiếng Việt, trừ khi bạn không nói được tiếng Việt, trong trường hợp này, việc hòa giải và/hoặc trọng tài sẽ được tiến hành bằng cả tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ của bạn. Sự tồn tại và nội dung của thủ tục trọng tài và hòa giải, bao gồm các văn bản và tóm tắt được các bên đệ trình, thư gửi từ hoặc đến Phòng Thương mại Quốc tế, thư gửi từ phía hòa giải, và thư, yêu cầu cũng như quyết định chỉ từ phía trọng tài, sẽ tuyệt đối được bảo mật và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ bên còn lại, trừ khi: (i) việc tiết lộ cho bên thứ ba được yêu cầu hợp lý trong trường hợp tiến hành thủ tục trọng tài hoặc hòa giải; và (ii) bên thứ ba đồng ý vô điều kiện bằng văn bản sẽ chịu ràng buộc theo nghĩa vụ bảo mật được quy định trong tài liệu này.

     7. Các Quy Định Khác
         Yêu cầu bồi thường Vi phạm Bản quyền.
         Yêu cầu bồi thường vi phạm bản quyền phải được gửi đến đại lý được chỉ định của RONG VIET APP. Vui lòng truy cập trang web của RONG VIET APP tại https://www.rongvietapp.com/phaply để biết địa chỉ được chỉ định và thông tin bổ sung.
Thông Báo.

         RONG VIET APP có thể đưa ra thông báo bằng phương thức thông báo chung về các Dịch vụ, gửi thư điện tử đến địa chỉ email trong Tài khoản của bạn, hoặc thông qua văn bản liên lạc được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ được ghi trong Tài khoản của bạn. Bạn có thể thông báo cho RONG VIET APP bằng văn bản liên lạc đến địa chỉ của RONG VIET APP tại 122 Phan Xích Long, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM, Việt Nam.

        Điều Khoản Chung.
        Bạn không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của RONG VIET APP. Bạn chấp thuận cho RONG VIET APP quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, cho: (i) một công ty con hoặc chi nhánh; (ii) ngân hàng thanh toán vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp hoặc tài sản của RONG VIET APP; hoặc (iii) bên kế thừa do sáp nhập. Không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, làm việc hoặc đại lý tồn tại giữa bạn, RONG VIET APP hoặc bất kỳ Nhà cung cấp Bên Thứ ba nào như là kết quả của hợp đồng giữa bạn và RONG VIET APP hoặc việc sử dụng các Dịch vụ.

        Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là phi pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện, toàn bộ hoặc một phần, thì điều khoản hoặc phần đó, theo bất kỳ quy định nào của pháp luật, trong phạm vi đó sẽ không được coi là một phần của Điều khoản này nhưng tính hợp pháp, tính hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại trong các Điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, các bên sẽ thay thế điều khoản hoặc phần của điều khoản phi pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được bằng một điều khoản hoặc phần điều khoản hợp pháp, có hiệu lực và có thể thực thi ở mức tối đa nhất có thể, có hiệu lực tương tự như điều khoản hoặc phần của điều khoản phi pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực thi, bất kể nội dung và mục đích của các Điều khoản này là gì. Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận và biên bản ghi nhớ của các bên liên quan đến nội dung chính và các sửa đổi, thay thế đối với các thỏa thuận hoặc các cam kết hiện hành hoặc trước đó liên quan tới nội dung chính. Trong các Điều khoản này, từ ''bao gồm'' nghĩa là ''bao gồm, nhưng không giới hạn.”

II. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

    1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
        Công ty sẽ thu thập thông tin như tên, địa chỉ email và ảnh đại diện (avatar) của khách hàng để thiết lập hồ sơ cá nhân. Những thông tin này sẽ được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của Công ty. Khi đã là học viên, khách hàng sẽ được thêm vào danh sách nhận tin tức, đề xuất đặc biệt hoặc ưu đãi không thường xuyên từ Công ty
    2. Phạm vi sử dụng thông tin
        Khi yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, Công ty mong muốn cung cấp những dịch vụ thiết thực nhất tới khách hàng. Công ty tôn trọng sự riêng tư và sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi tên cũng như thông tin cá nhân của khách hàng với các tổ chức khác ngoài những tổ chức được liệt kê trong điều khoản này.
       Các thông tin thu thập thông qua website sẽ giúp cho Công ty:
           - Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại.
           - Giải đáp thắc mắc khách hàng
           - Cung cấp cho khách hàng thông tin mới nhất về Công ty
           - Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
           - Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các khóa học.
           - Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi luôn bắt kịp những tiêu chuẩn công nghiệp về bảo vệ thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp, kể cả trong thời gian gửi đi và khi chúng tôi nhận thông tin.
           - Công ty cũng yêu cầu xác nhận mật khẩu khi đăng nhập để chống lại những truy cập trái phép vào thông tin cá nhân. Nếu khách hàng rời máy tính mà chưa đăng xuất trên trang web, hệ thống sẽ tự động đăng xuất sau một khoảng thời gian. 
    3. Đối tượng chia sẻ thông tin
        - Công ty có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của luật sư cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền.
        - Công ty sẽ cung cấp thông tin của khách hàng khi Công ty tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đảm bảo sự an toàn của khách hàng hoặc người khác, điều tra gian lận .
        - Cookie là một mẩu thông tin mà trang web lưu trữ lại ở trình duyệt máy tính hoặc trên ổ cứng của khách hàng khi khách hàng truy cập vào trang web bất kì.
        - Chúng tôi và các đối tác sử dụng Cookies để ghi nhớ thông tin khách hàng khi bạn truy cập vào trang web. Chúng tôi cũng sử dụng Cookies để lưu trữ ID đăng nhập của bạn, giúp bạn thuận tiện hơn khi đăng nhập vào trang web.
        - Chúng tôi sử dụng cả 2 phiên bản Cookies tạm thời và Cookies dài hạn. Phiên bản Cookies tạm thời sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt. Còn Cookies liên tục sẽ lưu lại trên ổ cứng của bạn một thời gian sau.
        - Như hầu hết các trang web khác, chúng tôi tự động tổng hợp thông tin và lưu trữ chúng trên tập tin lịch sử lưu trữ.
        - Thông tin này bao gồm địa chỉ Internet, loại trình duyệt và ngôn ngữ, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang đến và trang đi, hệ thống vận hành, ngày tháng và thông tin về click chuột. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tìm hiểu và phân tích xu hướng, để quản trị trang web đồng thời nghiên cứu hành vi khách hàng, thu thập thông tin cá nhân của người dùng.
    4. Thời gian lưu trữ thông tin
        Công ty sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi tài khoản của học viên ngừng hoạt động. Công ty sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của Công ty
Khách hàng có thể xoá hoặc vô hiệu hoá tài khoản bất kì lúc nào bằng cách liên hệ với Công ty.
    5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
        CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC RỒNG VIỆT
        Địa chỉ: 122 Phan Xích Long, P.3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
        Điện thoại: (028) 35174330
        Email: mail@rongvietedu.vn
    6. Phương tiện và công cụ để người dùng quản lý dữ liệu cá nhân
        Nếu thông tin cá nhân của bạn bị thay đổi, hoặc bạn không sử dụng dịch vụ của Công ty nữa, bạn có thể sửa chữa, thay đổi, bổ sung hoặc xoá thông tin cá nhân bằng các cách sau: thay đổi thông tin trên trang dành cho thành viên, liên hệ với Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi hoặc gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ được ghi dưới đây. Chúng tôi sẽ hồi đáp yêu cầu truy vấn thông tin cá nhân của bạn trong vòng 07 ngày. Công ty sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi tài khoản của bạn ngưng hoạt động vào các tình huống cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải      quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của chúng tôi.
        Biên tập hồ sơ của khách hàng: Khách hàng có thể thay đổi hồ sơ bất kì lúc nào bằng cách cập nhật trong tài khoản cá nhân. Thay đổi của khách hàng sẽ được cập nhật ngay sau đó.
        Xoá hoặc vô hiệu hoá hồ sơ: Khách hàng có thể xoá hoặc vô hiệu hoá bất kì lúc nào bằng cách liên hệ với Công ty.
        Loại bỏ hồ sơ trái phép: Nếu khách hàng muốn yêu cầu loại bỏ những hồ sơ trái phép, hãy liên hệ với Công ty
    7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
        Công ty cam kết bảo đảm an toàn thông tin cho quý khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân với website. Chúng tôi cam kết không trao đổi mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin khách hàng chúng tôi cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật của công ty. Công ty cam kết sẽ khiến quý khách cảm thấy tin tưởng và hài lòng về bảo mật thông tin cá nhân khi tham gia và sử dụng những dịch vụ của công ty chúng tôi.
         Chúng tôi thực hiện mã hóa mật khẩu để đảm bảo khách hàng không bị mất quyền kiểm soát tài khoản trong mọi trường hợp. Để bảo mật thông tin của khách hàng tốt nhất, chúng tôi khuyến cáo quý khách hạn chế truy cập tài khoản bằng đăng nhập tự động, chú ý chế độ sao lưu password và đảm bảo đăng xuất khỏi tài khoản khi sử dụng máy tính chung để đăng nhập tài khoản trên website của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi những thông tin cá nhân của quý khách bị rò rỉ vì những lý do trên.
         Chính sách bảo mật chỉ áp dụng những thông tin quý khách hàng đăng ký trên website chính thức Công ty.vn. Mọi thông tin quý khách đăng ký tại những website hoặc những địa chỉ khác đều không thuộc phạm vi hiệu lực của Chính sách Bảo mật thông tin này.

III. CÁCH THỨC THANH TOÁN

     Khách hàng sẽ tiến hành thanh toán bằng hai hình thức như sau:
     Thanh toán qua tài khoản ngân hàng: khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Sau khi kiểm tra thông tin, nhân viên sẽ tiến hành gọi điện thông báo cho khách hàng và xác nhận lại thời gian và lịch học.
     Học viên trực tiếp thanh toán tại Trụ sở Công ty tại số 122 Phan Xích Long, P.3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM: Công ty sẽ tư vấn và đăng ký học trực tiếp cho khách hàng hoặc quý vị sẽ đến các chi nhánh tại:
     1. Chi nhánh Quận 2
         Địa chỉ: - 17 đường 14, P.Bình An, Q.2, Tp.HCM
                       - 507 đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng, Q.2, Tp.HCM
         Điện thoại: 0938 06 11 33
     2. Chi nhánh Quận 6
         Địa chỉ: - số 18 đường số 10, P.13, Q.6, Tp.HCM (đường nhựa kế Galaxy Kinh Dương Vương)
                       - 162 Đặng Nguyên Cẩn, P.13, Q.6, Tp.HCM
                       - số 23 đường số 07, P.13, Q.6, Tp.HCM
         Điện thoại: 0938 06 11 33
     3. Chi nhánh Quận 7
         Địa chỉ: số 61 đường 23, P.Tân Quy, Q.7, Tp.HCM
         Điện thoại: 0938 06 11 33
     4. Chi nhánh Quận 8
         Địa chỉ: số 667 đường Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, Tp.HCM
         Điện thoại: 0938 06 11 33
     5. Chi nhánh Quận Phú Nhuận
         Địa chỉ: số 7, đường 11 (đường Miếu Nổi), P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
         Điện thoại: (028) 35109996
         Hot line: 0938061133
     6. Chi nhánh Quận Gò Vấp
         Địa chỉ: - 380/32 Đường số 10 Cây Trâm, P.9, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
                       - 300/17 Đường Nguyễn Thái Sơn. P.4, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
         Điện thoại: 0938 06 11 33
     7. Chi nhánh Quận Tân Phú
         Địa chỉ: 196/11/1D Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM
         Điện thoại: 0938 06 11 33
      8. Chi nhánh Quận 11
          Địa chỉ: 8/45 Tân Hóa, P.1, Q.11, Tp.HCM (Mầm non Bambi Hồng)
          Điện thoại: 0938 06 11 33
      9. Chi nhánh Biên Hòa
          Địa chỉ: - 13/4A KP6 Đường Lý Văn Sâm, P.Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa
                        - 21/12, Tổ 3 - KP4, Phường Long Bình, Tp.Biên Hòa
          Điện thoại: 0938 06 11 33
      10. Chi nhánh Vũng Tàu
            Địa chỉ: K48 khu Đại An, Nguyễn Phi Khanh, P.9, Tp.Vũng Tàu
            Điện thoại: 0938 06 11 33
      11. Chi nhánh Bình Dương
            Địa chỉ: 47 D2A, KP Thống Nhất, P.Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương
            Điện thoại: 0938 06 11 33
      12. Chi nhánh Đà Lạt
            Địa chỉ: Số 7, Đường Cổ Loa, Phường 2, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng
            Điện thoại: 0938 06 11 33
      13. Chi nhánh Thủ Đức
            Địa chỉ: Số 17, Đường số 4 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
            Điện thoại: 0938 06 11 33
      14. Chi nhánh Tân Bình
            Địa chỉ: Số 21, Đường Tự Cường, Phường 4, Tân Bình
            Điện thoại: 0938 06 11 33
      15. Chi nhánh Quận 9
            Địa chỉ: Số 3/28 Đường số 160, KP3, P.Tăng Nhơn Phú, Quận 9
            Điện thoại: 0938 06 11 33
       Bảng giá khóa học sẽ được quy định cụ thể tại văn phòng Công ty.

Đăng ký tư vấn: